کارشناسان روابط عمومی

 

1

یگانه اعتمادی 

معاون مدیریت روابط عمومی

مدرک تحصیلی : لیسانس روابط عمومی 

 

1

 فرح ناز فیض بشی پور

کارشناس روابط عمومی و مسئول انتشار اخبار سایت دانشگاه  

مدرک تحصیلی : لیسانس روابط عمومی 

 

1

 میترا امیری

کارشناس و مسئول انتشار اخبار حوزه سلامت در فضای مجازی

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی

 

 

1

معصومه مظفری

کارشناس انتشار اخبار حوزه سلامت در فضای مجازی

مدرک تحصیلی: کاردانی بهداشت عمومی

 

1

 شهریار جهانمیر

مسئول آموزش ، کمیته رسانه جوانی جمعیت ، آرشیو و مستندات

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی

 

۱  

علی رحیمی صدر

کارشناس و مسئول ارتباط با رسانه ها و خبرگزاری ها

مدرک تحصیلی: لیسانس حقوق