مدیر روابط عمومی دانشگاه

بهرامیانحامد بهرامیان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سوابق اجرایی :

  • مدیر روابط عمومی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان
  • مدیر امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی استان
  • مسئول امور اداری کلینیک شهید دکتر محمدرضا فتاحی