مشخصات نشریه

دریچه

سیدعمار عزیزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

مهدی محمدی

1391/10/16

E1-76

Daricheh@kums.ac.ir

0831-8353550

0831-8374000

نشریه خبری، فرهنگی و علمی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه