مقالات

مصاحبه با رییس دیوان محاسبات

هما دولتخواه - مدیر امور مالی دانشگاه  ۱۳۹۱/۱۰/۱۸
مصاحبه با رییس دیوان محاسبات

جناب آقای خلیلیان ؛ ضمن سپاس فراوان  ازوقتی که دراختیار ما گذاشتید بعنوان اولین سوال درصورت صلاحدیدمختصری از سوابق اجرائی وتحصیلی خودتان را برای خوانندگان محترم بیان فرمائید.

         با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما وهمکاران محترم اینجانب امیرخلیلیان دارای مدرک کارشناسی ارشد دررشته مدیریت دولتی گرایش مالی از سال 78 به صورت امریه واز سال 80 به صورت استخدامی دردیوان محاسبات استان زنجان شروع به کار کردم درادامه خدمت اداری خود دراستان های قزوین وزنجان درسمتهای حسابرس حسابرس ارشد سرحسابرس سرپرست معاونت فنی فعالیت کرده ودرسال 89 به عنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمانشاه منصوب گردیدم . 

       ازابتدای سال 88 نیز به عنوان کارشناس رسمی دادگستری دررشته حسابداری وحسابرسی درخدمت خانواده بزرگ این رشته قراردارم .

 باعنایت به فرمایشات رئیس محترم دیوان محترم محاسبات کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی مبنی برنظارت آنلاین وحسابرسی عملکرد دردستگاه های دولتی به استناد جایگاه قانونی ورفیع دیوان درقانون اساسی ، به نظر جنابعالی برای تحقق این حرکت ارزشمند چه اقداماتی بایدانجام داد .

   نظارت آنلاین یا بهتر بگوئیم سامانه نظارت الکترونکی ( سنا ) یکی از اقدامات بزرگی است که در دوران مسئولیت جناب آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور وبه همت ایشان صورت پذیرفته ومطمئناً تحول بسیار بزرگی درامر نظارت دردیوان محاسبات بوجود خواهد آورد . اقدامات این طرح تقریباً ازنظر سخت افزاری به اتمام رسیده که عمده آن استقرار پایگاه دیتا سنتر در استانها ومرکز بوده است . وازنظر نرم افزاری نیر درحال طی مراحل پایانی خود می باشد.

   واما حسابرسی عملکرد که درچند سال اخیر دردیوان محاسبات جدی تر به آن پرداخته شده درصورت ایجاد پیش نیازهای لازم می تواند نظارت دیوان محاسبات را وسیعتر ، کاملتر ومطلوبتر نماید. به نحوی که بررسی مولفه های بهره وری ( اثر بخشی ، کارانه وصرفه اقتصادی ) که منظور نظر این نوع حسابرسی می باشد می تواند عملکرد واقعی دستگاههای را ارزیابی نماید. دراین راستا عمده ترین پیش نیازی که مورد نیاز می باشد ارائه اطلاعات دقیق وجامع از طرف دستگاههای ارزیابی شونده میباشد بدین ترتیب که هرچه قدر اطلاعات دقیق تر ، کامل تر وبا سرعت بیشتری دراختیار قرار گیرد به همان اندازه قابلیت ارزبابی رامطلوبتر وصحیح تر می نماید علیهذا کلیه اقداماتی که بتواند دراین راستا اهداف دیوان را جامع عمل بپوشاند مثمر ثمر خواهد بود که از جمـــله آنها می توان به شفافیت درعملکرد مالی دستگاههای اجرای ، ارائه گزارشات مفصل وجامع توسط دستگاهها به نحوی که تمامی فعالیتها وعملیات ذیربط را شامل گردد، ارائه گزارشات به موقع و... اشاره کرد.

سوال سوم   : نظر به این اینکه طبق قوانین موجود اعم از قانون مدیریت خدمات کشوری مشخصاً ماده 16 وقانون برنامه چهارم وپنجم وقانون تنظیم بخشی از مقررات دولت والحاقی آن به احصاء قیمت تمام شده خدمات وبودجه ریزی عملیاتی تاکید فراوان شده است . به نظر جنابعالی برای تحقق این حرکت ارزشمند آیا با سیستم مالی فعلی ( حسابداری نقدی ) دربخش عمومی می توان به اهداف مورد نظر رسید؟   

       نظر به اینکه تحقق بودجه ریزی عملیاتی درسال های قانون برنامه چهارم ( ماده 138 قانون ) ، قانون برنامه پنجم ( ماده 219 قانون ) وهمینطور قانون مدیریت خدمات کشوری ( ماده 16 قانون ) مورد نظر دولت وقانونگذار بوده است ( هرچند به طور کامل اجرا نگردیده ودرمراحل مقدماتی خود باقی مانده است ) علی رغم داشتن قابلیتهای  مفید حسابداری نقدی به نظر می رسد این روش پاسخگوی نیازهای این نوع بودجه ریزی که ویژگی اصلی آن ایجاد شفافیت دربودجه ودارا بودن اطلاعات مفصل و دقیق می باشد نخواهد بود لذا از این روش ودر دستور کار قراردادن سایر روشهای از جمله حسابداری تعهدی با محلوظ نظر قراردادن قوانین ، مقررات ، ضوابط بودجه ای ومالی کشور وایجاد ظرفیتهای قانونی لازم راهگشا خواهد.

 سوال چهارم   : همانطوریکه مستحضرید وزارت بهداشت حسب الزامات قانونی از سال 85 اقدامات جــدی درخصوص احصـــاء قیمت تمام شده خدمات وبودجه ریزی عملیاتی با عنوان نظام نوین مالی برداشته است ، حال بنظر جنابعالی دیـوان محاسبات چه نقشی درجهت تقویت این حرکت ملی در دانشگاه ها می تواند ایفاء نماید.

   همانطور که مستحضرید اهداف ، وظایف واختیارات دیوان محاسبات درقوانین عامل وخاص از جمله قانون اساسی ( اصل 55 ) قانون دیوان محاسبات کشور ( فصول اول ودوم ) و ... تبیین گردیده است علی ایحال به لحاظ نقشی که دربرقراری روشها ودستور العملها مناسب مالی درقوانین موضوعه دارد ( ماده 5 قانون دیوان محاسبات ، ماده 128 قانون محاسبات عمومی و... ) به لحاظ ایجاد انضباط مالی و برقراری کنترلهای داخلی مطلوب درصورتیکه ظرفیتهای قانونی لازم دراین خصوص دیده شود دیوان محاسبات اقدامات تاثیر گذار خود را نه تنها درحمایت از چنین نظامی بلکه از هر اقدامی که منجر تحقق اهداف قانونی خود و دستگاه های اجرایی گردد به عمل خواهد آورد

سوال پنجم   : از جمله این اقدامات تهیه وتدوین ده دستور العمل به همراه کدینگ حساب ها وتولید یک نرم افزار جامع خاص منظور نظام نوین مالی بوده است .  حال با عنایت به اینکه دراین نرم افزار انجام هزینه ها درواحدها با قبول مسئولیت به صورت مجزا وتفکیک شده می باشد این عملکرد به چه میزانی موجب استفاده بهیه ازمنابع می گردد ( با توجه به بحث صرفه جویی وهدفنمندی یارانه ها )

       یکی از امتیازات  عمده بودجه عملیاتی ( قیمت تمام دشده ) این است که بودجه واحدهای کشور به تفصیل وبراساس قیمت تمام شده فعالیتها وعملیات احصاء شده توزیع می گردد لذا صرف نظرازاینکه درآئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه علوم پزشکی ( ماده 10 و بندهای 13 گانه آن ) دانشگاه موظف به ایجاد عملیات مالی مجزا درقالب واحدهای اجرایی مستقل گردیده است ، احضاء دقیق وصحیح قیمت تمام شده فعالیتها وعملیات ذیربط می تواند از هدر رفت منابع درسطح وسیع جلوگیری وانجام مصارف وهزینه ها را بریک مبنای صحیح وبا رعایت صرفه اقتصادی وحتی کارائی واثر بخشی که همانا منظور نظر حسابرسی عملکرد مدیریت می باش دصورت پذیرد.

 سوال ششم   : با توجه به توان ارتقاء کنترل داخلی نرم افزار نظام نوین مالی به نظر شما این توان تا چه اندازه ای رعایت قوانین ومقررات را موجب می شود.

 یکی از مهمترین وعمده ترین اقدامات لازم درایجاد سیستم های مالی برقراری سیستم کنترلهای داخلی قوی وتاثیر گزار می باشد . این مهم که اطمینان از برقراری واعلام نظر درخصوص آن به عنوان یکی از وظایف واختیارات اساسی دیوان محاسبات درماده 6 قانون دیوان محلوظ نظر قرار گرفته حاکی از اهمیت ویژه این موضوع می باشد. لذا با توجه به هدف وزارت بهداشت درایجاد شفافیت مالی ، احصاء دقیق فعالیتها وعملیات موثر سازمانی ، برقراری انضباط مالی مناسب و... ، درتدوین نظام نوین مالی حاضر لزوم برقراری کنترلهای داخلی قوی ومناسب دور از انتظار نیست . علی ایحال برقراری کنترلهای مورد اشاره مسلماً منجربه رعایت هرچه بیشتر قوانین ومقررات وضوابط وبه تبع عدم عدول از قوانین خواهد شد.

 سوال هفتم    : با توجه به اینکه گزارشات حسابداری تعهدی درنظام نوین مالی سلامت به تفصیل تهیه می گردد ، آیا این قابلیت توان کشف اشتباهات احتمال را افزایش می دهد ؟

     پاسخ به این سوال به نوعی درپاسخ سوالات قبلی ا رائه گردید. علی ایحال نظر به اینکه یکی از قابلیتهای عمده حسابداری تعهد درصورت احصاء ودرج اطلاعات صحیح ومفصل مورد نیاز ، ارائه گزارشات دقیق ، تفصیلی وبه موقع که همانا می توان از آن به عنوان یکی از ابزارهای کنترلی یاد برد درکشف اشتباهات احتمالی مثمر ثمر بوده واشتباهات را به حداقل می رساند ضمن اینکه ارائه این نوع گزارشات درراستای تقسیم وظایف مناسب که یکی از روشهای کنترلی صحیح می باشد درافزایش وارتقاء توان کنترلی ونتیجتاً کاهش انحرافات واشتباهات احتمالی تاثیر بسزایی خواهد داشت .

سوال هشتم  : با توجه به اینکه نظام نوین مالی سلامت درحال حاضر این قابلیت را دارد که گزارشهایی به تفکیک واحدها ودرچارچوب دستورالعمل های اجرائی دارائی بصورت مستند ارائه نماید بنظر جنابعالی این فرایند تا جه حد برای ایفای نقش ارگان شما می تواند کمک کننده باشد.

         از آنجائیکه نحوی ارائه صورتحساب دریاف وپرداخت دستگاههای اجرایی صرف نظر از قوانین و مقررات مالی دانشگاهها درقوانین موضوعه از جمله ماده 95 قانون محاسبات عمومی ماده 2 قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب ودستورالعملهای وزارت اموراقتصادی ودارایی تبیین گردیده است . لذا گزارشات ودریافت وپرداختهای مبتنی برحسابداری تعهدی درصورت ایجاد ظرفیت های قانونی لازم می تواند کمک قابل ملاحظه ای به دیوان محاسبات درایجاد انضباط مالی وتهیه گزارشات به موقع بر پایه اطلاعات دقیق وصحیح نماید

ضمن اینکه یکی از الزمات اساسی تحقق کامل سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کشور ارائه گزارشات به موقع ، کامل ، صحیح ومفصل توسط دستگاههای اجرایی برپایه فرمتـــهای مورد نظر می باشد که نقش  قابل توجهی درتصمیم گیریهای وتصمیم سازی های کلان کشوری ایفاد خواهد بود.

سوال نهم   : با توجه به قابلیت گزارشگیری نظام نوین مالی درفرمتهای مختلف وامکان ارتباط با نرم افزار دیوان محاسبات ،درارتقاء سرعت کار دستگاه شما چقدرمی تواندکمک کند ؟

     همانطور اشاره شده سامانه نظارت الکترونیکی ( سنا ) درمراحل پایانی واجرایی آزمایشی خود دربرخی از دستگاههای اجرایی به صورت پایلوت قرارداد به منظور ایجاد وحدت روبه ونیز قابلیت ارائه گزارشات به موقع ویکسان به مراجع ذیصلاح که از ویژگیهای این سامانه می باشدوجود یک نرم افزارواحد  توام با وسعت بسیار بالا الزامی است . دراین راستا سیستم مالی توان مند که امکان گــزارشگری درقالب فرمتهای مختلف توام با تفصــیل ، شفافیت ، صحت اطلاعات و ... را فراهم می سازد مطمئناً درارتقاء سرعت وکیفیت گزارشات دیوان محاسبات مفید فایده خواهد بود. 

      درپایان ضمن تشکر از تلاشهای قابل تحسین عوامل تاثیرگذار درتدوین نظام نوین مالی و همچنین عوامل اجرایی این نظام که هدفی جزایجاد شفافیت وانضباط درنظام مالی ونهایتاً رسیدن به سلامت کامل مالی واداری کشور ندارد. امیدوارم تمام مسئولین ، مدیران کشوری چه تصمیم گیر وچه اجرایی درذل توجهات حضرت ولیعصر ( عج ) درراستای پاسداری از بیت المال واستمراری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با احساس مسئولیتی عمیق استوار وثابت قدم باشند.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.